קשה הזיווג- עד שהוא מגיע

לא תמיד קל למצוא חתן כלבבנו. לא תמיד 'הולך' לנו מהר למצוא את הכלה שלנו.

כל אחד מאיתנו השתתף פעמים רבות בשמחות אירוסין ו'שבע ברכות' ושמע כמה פירושים נחמדים למאמר חז"ל ש"קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף". הרב יהודה חיון שליט"א, מחברם של ספרים רבים, אסף מספר רעיונות בענין, כולם מחכימים ומלמדים יסודות חשובים בסוגיית חיפוש החתן/כלה. ואלו דבריו: ישנם המבארים על פי מה שפירשו חז"ל שבני ישראל לא עברו את ים סוף  מהשפה האחת לשפה השניה, אלא עברו בתוכו כבחצי עיגול, שנכנסו במקום אחד, והלכו בו כמין קשת, וחזרו ויצאו באותה שפה. לפי זה יוצא שאורך זמן הליכת השבטים בים לא היתה שווה, שכן דרך הליכת החיצוניים שבחצי העיגול לצד הים, היתה ארוכה יותר, מאלו שהלכו בצד הפנימי של חצי העיגול לצד היבשה. וזה איפוא הדמיון בין זיווגו של אדם לקריעת ים סוף, לפי שגם בענין מציאת הזיווג, אינו דומה אורך ההליכה והקושי של אדם אחד לשני. יש שצריכים לעשות דרך ארוכה עד שעוברים ומגיעים לגמר הטוב, ויש שהליכתם קצרה, כל אחד לפי מה שצריך לתקן לפי שורש נשמתו, ומה שנגזר עליו, אך כולם עוברים לבסוף, אל דאגה…

בקורס מדריכות כלות מבית מרכז דעת תלמדו הלכות נישואין, חתונה וכן מנהגי חתונה, לפרטים נוספים >>

והסבר מחכים נוסף: כאשר עמדו ישראל על שפת הים, המצרים מאחוריהם, המדבר לצידם, והים לפניהם, חשבו אז על אפשרויות סבירות שונות של הצלה, שפרעה ישוב לאחוריו, או שלא יפגע בהם, או שילכו דרך המדבר וכדומה. אך איש לא העלה על דעתו אפשרות הצלה רחוקה ובלתי צפויה של קריעת הים לשנים.

ענין מיוחד זה מצוי גם בזיווגו של אדם, בעת שהוא עומד במהלך הענינים ומתפלל, הריהו חושב על אפשרויות שונות של הצעות וישועות, אך תמיד באה הישועה מכיוון בלתי צפוי, באופן שלא עלה על דעתו כלל. רובינו יכולים לספר על ניסים ונפלאות וסיפורים מרתקים כיצד השידוך שלהם הגיע לבסוף. מקובל לומר שבתקופה שבה מתעסק אדם בשידוכי בניו ובנותיו, גם אדם פשוט שאין לו מושגים של ממש באמונה ובבטחון זוכה לראות את ההשגחה הפרטית של הבורא-עולם המלווה כל אדם ואדם עלי אדמות.

רמז לדבר מצינו בחז"ל שערכו השוואה בין קריעת ים סוף וזיווגו של אדם, ואמרו שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, ועל קריעת ים סוף נאמר שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, והמושג 'שפחה' פירושו אדם פשוט…

כל דבר שבעולם שמחלקים אותו לשנים, ישאר חצי בצד זה וחצי בצד שני, חוץ מן המים וכל דבר נוזלי שאם מחלקים אותו לשנים, מיד ישובו שני החצאים ויתחברו יחד.

ולפי זה, הנס שהיה בקריעת ים סוף הוא שהקדוש ברוך הוא ביטל את טבע המים וכל צד נשאר במקומו, כמו שנאמר: "נצבו כמו נד נוזלים", וכך בזיווגו של האדם צריך כל אחד מבני הזוג לשבור את הטבעים שלו כדי להצליח לבנות בית נאמן בישראל, כיון שבית שנבנה על ויתורים (וכמובן על ויתורים גשמיים ולא על ויתורים רוחניים), יש סיכוי שהבית הזה יהיה נכון וקיים, וישרו בו אהבה אמיתית, הרמוניה, שלוה ושמחה.

רעיון יפה ששמעתי מהרב יעקב ישראל הגר: "הים נקרע כשהוא כבר הגיע לאף של נחשון בן עמינדב וצעק 'הגיעו מים עד נפש', יוצא שככל שהאף היה יותר גבוה- כך לקח יותר זמן עד שנקרע הים, ויש שרמזו שכך הוא בשידוך, ככל שהאף יותר למעלה, כך לוקח יותר זמן עד שמשתדכים"…

שאלה ידועה ומפורסמת היא: כיצד יתכן לומר שזיווגו של אדם קשה "כקריעת ים סוף", הרי בפני הקדוש ברוך הוא אין קיים שום קושי, ואף קריעת ים סוף לא היתה כרוכה במאמץ כל שהוא אצל הבורא יתברך, וכיצד אפשר לומר שזיווג וקריעת ים סוף "קשים"?

תירוצים רבים נאמרו על קושיה זו. יש לציין, שכבר ה"זוהר" הקשה קושיה זו ותירץ, שהקושי בקריעת ים סוף היה בכך, שמידת הרחמים ומידת הדין נחלקו זה עם זה. לפי מידת הדין אף ישראל היו צריכים לטבוע בים, שהרי "הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה", אולם, מידת הרחמים הגנה על עם ישראל והם ניצלו, אם כן, גם זיווגו של אדם, לעיתים טוב לאחד ורע לזולתו, ומידת הדין והרחמים מתגוששים זה עם זה.

על פי זה מיישב הזוהר את דברי חז"ל, ש"קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף". שהרי בפרנסה לעיתים מזומנות האחד מרויח ורעהו מפסיד, ומידת הדין ומידת הרחמים סותרים זה את זה, כמו בקריעת ים סוף, ועל כן הדבר קשה.

דילוג לתוכן