מדוע הגרי"ש אלישיב התנגד להשחרת רצועות התפילין משני הצדדים?

הרב שמואל גנוט

לדעת הרמב"ן, צריך להשחיר את שני צדדי הרצועות של התפילין, אך כבר כתב מרן הבית יוסף והרמ"א שלא נוהגים כדעת הרמב"ם בעניין זה. וכך פסק המשנה ברורה. וב"שער הכוונות" מובא בשם הקדוש האריז"ל להדר ולנהוג כהרמב"ם ולצבוע את שני צידי הרצועה. בקורס משפצי תפילין הלכנו ללבן את הסוגיה.

האם צריך להשחיר את שני צידי רצועות התפילין?

לאחרונה החלו בשיווק רצועות תפילין השחורות משני הצדדים. הרצועות הללו טבולות בצבע שחור כשר וסוג טבילתם המושלמת בצבע השחור גורם לכך שהצבע אינו דוהה לעולם ולכן לא יהיה צורך גם בעתיד להשחירם, וגם אם העור נקלף מעט, עדיין הוא יישאר שחור. הלכנו במרכז דעת להבין את הסוגיה לעומקה

מרן הגר"ש וואזנר שליט"א (בשו"ת שבט הלוי ח"ט סימן טז) מתייחס לרצועות אלו, השחורות משני צדדיהם, והוא כותב שלמרות שהרדב"ז כותב שלפי הרמב"ם יש להשחיר את שני צידי הרצועות, והאריז"ל כותב שיש להדר בדבר משום נוי מצווה, מכל מקום "כיוון שבעלי השולחן ערוך הבית יוסף והרמ"א בדרכי משה והלבוש וכל הבאים אחריהם לא כתבו כן אפילו להידור בעלמא, וכאשר העיד הרדב"ז בעצמו שלא צובעין אחורי הרצועות בשחור, ובכנסת הגדולה אחרי שהביא את דברי הרדב"ז סיים ש"ואין אנו נוהגין כן", על כן היות שגם הרדב"ז לא כתב רק להתנאה במצוה, מכלל שגדולי ישראל פוסקי הדורות לא חששו להנהיג כן אפילו לנוי בעלמא, וכן מוכח בשולחן ערוך הרב שם, ובודאי היה להם טעם מדוע לא הנהיגו כן בדבר קל כזה. 

ואם כן למה לנו לשנות את פני ההלכה?!  על כן אומר בטח שאם יחידים ינהגו כן, תבוא עליהם ברכה. אבל להנהיג דרך הוראה לא ראיתי צורך, והנח להם לישראל כי בני נביאים הם". וכן כותב הרבי ממונקאטש זצ"ל בספרו "אות חיים ושלום" ש"לא ראינו ולא שמענו כלל מעולם מי שנהג להחמיר כדברי שער הכוונות", וכך כתב גם מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות והנהגות (ח"ב סימן כ"ב). ויש לציין שגם המקובלים נחלקו בדבר בדעת האריז"ל, כמובא בבן איש חי (פרשת חיי שרה אות ד').

ואמנם כל האמור לעיל מתייחס לעצם השחרת הרצועה משני צדדיה בגלל דעת הרמב"ם. אך כאן, טוענים עושי המלאכה מייצרי הרצועות השחורות, אנו לא משחירים אותם בגלל המנהג או ההלכה, אלא כדי שאם הרצועה תתקלף מעט, היא תישאר תמיד שחורה, בגלל שכל כולה נוצרת שחורה משני צידיה. זהו לכאורה עניין פרקטי, הלא כן?

 

דעת הרב אלישיב

הרה"ג רבי אלקנה גיטמן שליט"א, מומחה בענייני התפילין, מחבר הקונטרס "מלאכת תפארת" בענייני תפילין ובנו של בעל ה"זכרון אליהו", הספר העוסק בעניינים אלו, מספר לנו שאביו רבי אליהו גיטמן שליט"א שאל מספר פעמים את מורו ורבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל האם כדאי שרצועת התפילין תהיה שחורה משני הצדדים ומרן זצוק"ל הורה לו בנחרצות ש"אין משנים את המנהג" ושלא לעשות זאת. הרב גיטמן שאל את השאלה שוב ושוב ושוב, בכל פעם כעבור מספר שנים, את הגרי"ש זצ"ל, ובכל פעם השיב לו הגרי"ש את אותה התשובה. הרב אלקנה גיטמן מספר שכאשר הדפיס את קונטרסו "מלאכת תפארת", עבר על הדברים הגאון רבי דוד צבי מורגנשטרן שליט"א, מתלמידיו הוותיקים של הגרי"ש, והוא סיפר לו שבפעם האחרונה ששוחח בעניין עם הגרי"ש, אמר לו מרן זצ"ל ש"לא נוהגים ככה". לדברי הרב מורגנשטרן, בעוד שהגרי"ש סבר בעבר ש"אין משנים את המנהג" בעניין זה, הרי שמתשובתו על "שאצלנו לא נוהגים ככה", נראה שסבר באחרית ימיו שהדבר אינו חמור כל כך, ומי שרוצה- שיעשה זאת.  הרב גיטמן מספר דווקא סיפור שמשמעותו הפוכה, אותו סיפר לו אחד מנכדיו מרן הגרי"ש, שהשאלה האחרונה ששאל את סבו הגדול היתה האם כדאי לרכוש רצועות תפילין המושחרות משני הצדדים, והגרי"ש שכבר חדל לדבר מחמת חולשתו ומחלתו, הניף את ידו בביטול לסימן שלא, לא לקחת את הרצועות הללו.

ואולם ידידי הרה"ג רבי אלחנן פרידמן שליט"א, מומחה בעניני רצועות תפילין, מספר דוקא בשם הרה"ג רבי בן ציון קוק, ממקורבי הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שמעיד שהגרי"ש הורה לו שאם נוטלים רצועות השחורות משני צדדיהם בגלל המעלה הפרקטית, שהצבע השחור אינו מתקלף ממנו, אין בכך שום בעיה, ורק שאין ליטלן מצד ההלכה או המנהג, אלא מצד הנוחות שרצועה זו אינה דוהה ומאבדת את צבעה השחור. הרב פרידמן מצטט את דברי הגר"מ שטרנבוך, הכותב (בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סכ"ב) שגם רצועות התפילין של המהרי"ל דיסקין זצ"ל היו שחורות משני הצדדים. וכן רצועותיו של הגאון רבי דוד בהר"ן זצ"ל היו מושחרין משני הצדדים, וגם בצדדי הרצועה ובקצוות, (וראו בספר 'ארח דוד', הנהגות הגר"ד בהר"ן זצ"ל, אות לד, ובהערות שם). 

ידידי ראש הכולל הרה"ג רבי יצחק דוד סמט שליט"א סיפר לי שכ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א אינו מסכים להניח תפילין לנערי בר מצווה שרכשו רצועות תפילין השחורות משני צידיהם, באומרו שאין לשנות בשום אופן ממנהג אבותינו.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן