הריבוע הקטן על התפילין

הרב שמואל גנוט

קורס שיפוץ תפילין

לרובנו, אולי לכולנו, ישנו ריבוע קטן על התפילין של יד, העשוי מנייר קשיח או מפלסטיק. משתתפי קורס שיפוץ תפילין התעניינו לדעת מדוע מניחים את הריבוע הקטן הזה על התפילין.

בשו"ת נודע בשערים כתב שאין בכך שום בעיה, למרות ההלכה שבית- התפילין צריך לראות את האוויר, מפני שריבוע זה אינו מחובר לתפילין עצמם וכל הפסול הוא דווקא כשהבית הקטן הלזה מחובר לתפילין עצמו, כפי שנאמר בגמרא שהמצפה את בית התפילין שלו בזהב, הבית פסול, כיוון שהזהב מחובר לבית התפילין עצמו. מסקנת רבים מהפוסקים להכשיר את ה"בית" הזה, המונח על התפילין של יד. ואמנם הערוך השולחן (לב, פח) כתב שאסור לחבר "בית" על התפילין בחיבור קבוע, "אבל התיקים שעושים להבתים שנוטלים אותם מהבתים, אינו כלום, ואפילו אם היו על התפילין בעת הנחתם, אין זה נחשב ביטול לתפילין, אלא שלא נאה ולא יאה לעשות כן, ויש שאין מסירים את התיק של יד מהתפילין גם בעת התפילה, ואין נכון לעשות כן". הגאון האדר"ת זצ"ל כתב שאין להניח את ריבוע מכסה התפילין על התפילין של יד, לפני שמניח את התפילין של ראש, כדי שלא ייראה שהנחת "בית" זה הוא חלק ממצות התפילין. אך אם מניחו על התפילין של יד, לאחר שהניח תפילין של ראש, אין בכך שום בעיה, והוא מסיים ש"כך נהגו רבנן קשישאי". ישנם פוסקים שהחמירו בדבר, ומרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הורה להוריד מכסה זה מידי פעם מהתפילין, כדי שהמכסה לא יתבטל לתפילין. (וראו בסו"ס משנת תפילין, בנספחי הספר).

סיפר לי הגר"י לורינץ שליט"א, שבניו, ניני מרן הגרש"ז אוירבך זי"ע, שאלוהו במה כדאי להם להחמיר ולנהוג בתפילין. השיבם הגרש"ז שכדאי להם להחמיר ולהניח את המכסה על התפילין של יד, רק לאחר הנחת התפילין של ראש. וכך נהג הגרש"ז זצוק"ל בעצמו.

&&&&&

בלורית ותפילין: היילכו שניהם יחדיו?

כתב המשנה ברורה: "כתב בספר מחצית השקל: "רע עלי המעשה של אותן האנשים שמגדלין בלורותיהן, מלבד כי הוא דרך שחץ וגאוה, יש בו איסור בהנחת תפילין, שכיון שגדולין הרבה, ליכא למימר בהו היינו רביתייהו וחוצצים". ובלאו חציצה נמי בשביל הני שערות המרובים א"א לצמצם שיהיו מהודקים ומונחים על מקומן כדין".

ואמר לי מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שיתכן ובלורית קטנה אינה חוצצת בהנחת התפילין, אך גם בלורית זו אסורה משום גאוה, והוסיף: "גם עליה יתבעו בשמים, וירא שמים לא עושה בלורית"…

שאלתי את מרן שליט"א האם ישנה בעיה להשאיל תפילין לאדם שמניח תפילין על גבי בלורית, והשיב מרן הגר"ח שליט"א: "אין בכך איסור של "לפני עיור", משום שישנם פוסקים הסוברים שבלורית אינה מהווה חציצה בתפילין. והוסיף מרן שליט"א: "אבל בשמים נפסק שבלורית חוצצת, מפני שכך פסק המשנה ברורה"…

התפילין נפלו

בשנת בר המצוה שלי שאלתי את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האם המפיל את התפילין הנמצאות בתיק התפילין, בהם התפילין עטופות בעטיפת ניילון ובעטיפת תיק הקטיפה והבתים, צריך להתענות או לעשות דבר- מה לכפרה. מרן שליט"א השיב: "שיתן משהו לצדקה".

בשבת האחרונה עלעלתי במשנה ברורה, כדי לחפש הלכה הקשורה לדיני 'שלושת השבועות'. הספר נפתח לי "במקרה" בסימן תקע"א, בהלכות תענית, וכמעט מבלי משים התחלתי לקרוא את ה'באר היטב'. והנה, הפלא ופלא, הוא כותב כך, בשם ה'כנסת הגדולה' : "מי שנופלין לו תפילין, יתענה באותו היום. ואם נפלו התפילין עם הכיס- יתן פרוטה לצדקה"…

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן